شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگی‎های بدون روند شده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (1986) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. در این مدل بتا و اندازه پرتفوی به­عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده­اند و دوره‎ی زمانی آن از دی ماه سال 1382 تا پایان تیرماه سال 1389 است. نظر به اینکه داده­ها به‎صورت سری زمانی و مقطعی هستند، از رگرسیون تلفیقی جهت برآورد داده­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مشابه مدل آمیهود و مندلسون، وجود رابطه مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تأیید می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Return and the Bid-Ask Spread in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghalibaf Asl 1
  • Mohadeseh Razaghi 2
1 Professor of Social Sciences and Economic Faculty, Alzahra University, Iran
2 MS Student of Commercial Management, Alzahra University, Iran
چکیده [English]

This paper studies the relationship between return and the Bid-Ask Spread in Tehran Stock Exchange. The research has been done according to Amihud and Mendelson’s model (1986). It should be mentioned that portfolio beta and size are added as explanatory variables into the model. The study period is from Day 1382 to Tir 1389. Based on the pooling of cross section and time series data used to estimate and test the model, the obtained results confirmed that there is a positive relationship between the market-observed return and the Bid-Ask Spread in Tehran stock exchange same as Amihud and Mendelson’s model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Bid-Ask Spread
  • Market Microstructure
  • Size
  • Beta