رتبه‎بندی مالی شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‎های تصمیم‌گیری چند شاخصه و مدل‌های ترکیبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پویایی و موفقیت شرکت‎ها به ارزیابی، مقایسه و شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد آنها وابسته است. اگرچه رتبه‎بندی و مقایسه شرکت‎های صنایع مختلف با هم می‎تواند راهنمای مفیدی برای مدیران، سیاست‎گذاران و سرمایه‎گذاران باشد، اما مسئله مهم تعیین معیارها، شاخص‎ها و مدل‌های مناسب برای این رتبه‎بندی‌ها است. روش‎های معمول رتبه‌بندی شرکت‎های بورس نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. از آنجاکه معیارهای رتبه‌بندی شرکت‎ها متعدد و اغلب متضادند، بهره‌گیری از مدل‌های MCDM ضرورت می‌یابد. چون ویژگی‌های هر تکنیک چند معیاری خاص است، رتبه‎بندی‌های متعددی ارائه می­شود و این امر می‌تواند سردرگمی سرمایه‌گذاران را تشدید نماید. تاکنون الگوریتم مفهومی جامع و ترکیبی که بتواند شرکت‎های برتر در بورس تهران را بر اساس جمیع جهات شناسایی نماید، ارایه نشده است. در این پژوهش، ابتدا شرکت‎های بورس تهران با استفاده از مدل‌های مختلف MCDM (شامل تاپسیس، الکتره، مجموع ساده وزنی، ویکور، لینمپ، تاکسونومی و همچنین (DEA رتبه‎بندی شده­اند. به‌دلیل اختلاف معنادار میان رتبه‎های این روش‎ها، با استفاده از متدهای ادغامی، رتبه نهایی شرکت‎ها تعیین می‌شود. در انتها الگوریتمی مفهومی جهت تکرارپذیرسازی این روش جهت پژوهشگران آتی طراحی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Ranking of Firms Listed in Tehran Stock Exchange Corporations Using MADM and Mixed Methods

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Anvary Rostamy 1
  • Shahamat Hoseinian 2
  • Morteza Rezaei Asl 3
1 Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Police University
3 Master in OR, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, liveliness and rapid maintenance of the development process of the companies are dependent on the accurate and complete understanding of the merits of the financial activities. Since these merits are relative concepts that are based on comparisons, lists of ranking and comparison of industries with each other act as useful signposts for managers, politicians, and investors. The point of importance is the ranking model, ranking criteria and appropriate mathematical techniques for ranking. Ranking of stock exchange is performed through usual procedures and so far there has not been a comprehensive technique to recognize superior companies in Tehran stock exchange. In this study, Tehran stock exchange companies are ranked through MCDM methods such as: TOPSIS, ELECTRE, SAW, VIKOR, LINMAP, TAXONOMY, and DEA technique. Regarding the differences among the rankings, the final ranking of the companies is calculated with the use of mixed methods and a conceptual algorithm is ultimately advised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MADM Methods Mixed Method
  • Ranking
  • Tehran Stock Exchange