بهبود عملکرد پرتفوی بر مبنای بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک در سرمایه‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (1386-1379)

نویسندگان

چکیده

آنچه به عنوان رویکرد اصلی در ارزیابی عملکرد پرتفوی مدنظر قرار می‌گیرد، در نظر گرفتن بازده سرمایه‌گذاری در کنار میزان ریسکی است که به همراه داشته و ملاک برتری عملکرد پرتفوی بازده تعدیل شده بر اساس ریسک می‌باشد. در این فرآیند، توسعه یافتگی مدل‌های تبیین ریسک نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. ما در این پژوهش بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت‌های با بهره‌وری سرمایه بالا را با ریسک متناسب آن مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. در اندازه‌گیری ریسک استراتژی مذکور، به طوری سختگیرانه از مدل توسعه یافته‌ی سه عاملی فاما و فرنچ استفاده کرده‌ایم. طبق آنچه انتظار می‌رفت، در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته نشده بود مدل سه عاملی، بازده کسب شده را متناسب با ریسک آن تبیین نموده و ضریب آلفا (بازده تعدیل شده) بی معنی بود. اما در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته شد، بازده حاصل شده نه تنها کمتر از میزان متناسب ریسک آن، بلکه به طور معنی‌داری بیش از بازده مورد انتظار شده و ضریب آلفا بزرگتر از صفر بود. این در حالی است که در انتخاب شرکت‌های بهره ور، اثر متغیرهای اندازه و ارزش کنترل شده و افزایش آلفا ناشی از اثر مستقل بهره‌وری سرمایه می‌باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه‌ی 8 ساله (سال‌های 1379 تا 1386) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Risk-Adjusted Return of the Portfolio by Implementing Capital Productivity in Tehran Stock Capital Productivity in Tehran Stock Exchange (2000-2007)

چکیده [English]

For assessment of portfolio performance, it's crucial to adjust the
return by the risk which is taken. So it seems undeniable that for
measuring the risk-adjusted return of portfolio, we need an appropriate
and developed model for risk and asset pricing. Fama & French 3
factor model could explain several return anomalies. Recent studies
show that capital productivity effects on stock returns and the strategy
of selecting productive firms could lead to excess return on the base of
expected return of Fama & French 3 factor model. We in this research,
show that capital productivity in Tehran Stock Exchange (TSE) could
be a source of excess return too, and increases alpha in portfolio
assessment. We employed data of firms in TSE over 8 years from
2000 to 2007 to examine our hypothesis.:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital productivity
  • Fama & French 3 factor model
  • Return on invested capital (ROIC)
  • Risk adjusted return