بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود

نویسندگان

چکیده

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship between Financial Ratios and Stock Return: Income Smoother Firms Versus Non-Income Smoother ones

چکیده [English]

The relationship between financial ratios and stock return has been studied in many researches and the presence of income smoothing in Tehran Stock exchange (TSE) has been verified. Because of importance of financial reports in predicting and decision making process, income smoothing would be a critical factor in this area. In this paper, the income smoothing impact on relationship between financial ratios and stock return has been studied, during 1382-1386. According to a random selection, the financial data for 70 firms listed in TSE was gathered and analyzed. By using SPSS and Excel, some relevant statistical methods were employed for testing the research hypotheses. “Eckel Model” is the income smoothing model in this paper.
The results show that income smoothing behavior exists in TSE and TSE firms do income smoothing in the operation income, gross profit, and net income levels. Moreover, in spite of significant relationship between some financial ratios and stock return, there is not any significant difference between income smoother firms an non-income smoother ones.