بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند یا نه. رتبه‌بندی‌ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. دراین تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است، از روش‌های آماری ناپارامتریک استفاده کرده‌ایم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه‌بندی‌های صورت گرفته براساس دو نسبت مذکور در بالا، ارتباط معنی‌داری وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی‌ها می‌باشد؛ به ‌دلیل وجود چولگی در توزیع بازدهی به‌کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Downside Risk on Performance Appraisal of Investment Companies in the Tehran Stock Exchange(TSE).

چکیده [English]

Many performance measures, such as the classical Sharpe ratio have difficulty in evaluating the performance of investment companies whose return distributions are skewed. Common causes for skew ness are the use of options in the portfolio or superior market timing skills of the portfolio managers. In this article, we examine the ability of the downside risk and the upside potential ratio (UPR) in evaluating the skewed return distributions. We have used a sample of the active investment companies in the Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of ??-march-???? to ??-march-????. In order to make a fair comparison between the Sharpe ratio and UPR, we assume that MAR in UPR plays the role of the risk-free rate in Sharpe ratio. We constructed a ranking based on both criteria, and we find a very high correlation between the Sharpe ratio and the UPR. This has seen to be the result of negative skew-ness in the return distributions. We has concluded that the skew-ness is a significant determinant. Therefore, we prefer to use the UPR as an alternative to the Sharpe ratio, as it gives a more adequate evaluation of the forecasting skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downside Risk
  • risk
  • Risk adjusted performance
  • Sharp Ratio
  • Upside Potential Ratio