ارزیابی میزان اتکاء معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیر‌حسابداری درتصمیمات سرمایه گذاری

نویسندگان

چکیده

بورس اوراق بهادار بازار شگفت‌انگیزی است. در این بازار، به عینه می‌توان تعامل و کنش، ریسک و بازده را مشاهده کرد و به بازده پر ثمری دست یافت.
بدون شک ارزشمندترین کالای موجود در بورس اوراق بهادار، اطلاعات است. دسترسی به اطلاعات، کلید سودآوری و استفاده از فرصت‌های سودآور بازار سرمایه به‌شمار می‌رود، اما اطلاعات به‌عنوان گرانبهاترین عنصر بازار سرمایه، باید به طور یکسان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در این تحقیق علاوه بر اطلاعات حسابداری، به ارزیابی میزان اتکاء سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران، به اطلاعات غیرحسابداری در تصمیمات سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق عبارتست از سرمایه‌گذاران جزء بورس اوراق بهادار تهران، این تحقیق از نوع پیمایشی- کاربردی است که در آن سعی شده با مطالعه پاسخ‌های دریافتی از طریق پرسش‌نامه‌های توزیع شده بین سرمایه‌گذاران، میزان اتکاء آنان به اطلاعات حسابداری و غیرحسابدارای در تصمیمات سرمایه‌گذاری ارزیابی شود، به منظور تایید یا رد فرضیه‌های تحقیق از آزمون T استیودنت و برای رتبه‌بندی و تعیین میزان اهمیت هر کدام از اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری در تصمیمات سرمایه‌گذاری، از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که اطلاعات غیر‌حسابداری مانند نوع مدیریت، مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی، حجم فروش و نوع صنعت تأثیر بیشتری از اطلاعات حسابداری، برتصمیمات سرمایه‌گذاران دارد و توجه به اطلاعات حسابداری در رتبه پایین‌تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information
  • Investors
  • Nonaccounting iInformation