تحلیل عوامل موثر برسود آوری بانک های تجاری (مطالعه موردی : بانک رفاه )

نویسنده

چکیده

عوامل تعیین‌کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده‌اند. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک‌ها را فرم خطی آن پیشنهاد می‌کنند. بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (80 تا 1362) عوامل موثر و تعیین‌کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت کارای هزینه‌ها یکی از توزیع‌گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می‌باشد. علاوه بر آن دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات هم‌چنین تاثیر با معنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی‌داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the profitability of commercial banks (Case Study: Bank Refah)

چکیده [English]

What that, determinants factors of bank's Profitability are divided into two categories: controllable management internal factors and external factors out of the bank management. for the sake of compound these factors and consensus with the literature on profitability that are suggested form appropriate functional for analysis on bank's profitability (well– known linear form). So, regression linear model estimate and analysis for determinants and effective factors of profitability of bank for extend (1362- 80).
The finding of this investigation is indicated that management of efficient expensive is one of significantly contributors for high bank's profitability. in addition to, sound asset and liability management have also significant afected for profitability. among the external factors, economic growth also have positive effect on bank's profitability. on the other ways, in flation have had reverse effect on profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset
  • internal factors
  • Liability
  • Profitability
  • Refah Bank