بررسی اثرنوع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها ( تجربه خصوصی سازی در ایران)

نویسندگان

چکیده

خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Privatization is an executive, financial and legal process, which the governments in many countries of the world benefit for the purpose of effecting reforms in the country's economy and administrative system. The present research is aimed at evaluation of the effect of privatization on the function of companies transferred to private and public sector in Iran so as to study the optimized function of companies during the period after transfer against the period before transfer and the effect of structure of various ownerships ( private and public) on the function of transferred companies during the period after transfer. This study will also help us to specify which kind of private or public ownership has been more effective during the period after transfer. Using the financial information of 18 companies(8 companies transferred to the private sector and 10 companies transferred to semi-governmental sector), which were transferred during the years 1991 through 2000, the performance related to three years before and after transfer of companies of the said two groups was studied. The results of testing hypotheses show that although the performance of companies has developed after their transfer, but there is no meaningful statistical difference between the companies' performance before and their transfer. Also there is no meaningful difference between the performance of companies transferred to the public and private sectors during the period after transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental Sector
  • Ownership
  • private sector
  • Privatization
  • Public Sector