تاثیر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها

نویسندگان

چکیده

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد.
به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of important purposes of Privatization in different countries is to improve efficiency. This research has been studies based on using financial statements of ceded companies to privatization, for analyzing" Return on Stock" for the periods before and after privatization and also a similar period for ceded companies and so companies which is remained as governmental.
¬Researcher, based on literature related to privatization and the fundamentals of theories of "Return on Stock", the following research hypothesis for the examination of the said data so could find a suitable field for his research.
A) Main Hypothesis:
1. Privatization of government companies has positive effect on "Return on stock".
B) Subordinate Hypothesis:
1. Average of "Return on stock" before privatization with average of "Return on stock" after privatization has meaningful different.
2. Among average of "Return on stock" of ceded companies and average of "Return on stock" of" Control Group" has meaningful different, in view of statistics.
Results of this research represents that after of privatization," Return on stock" of companies has not meaningful different, but, this different in overall is not positive. Also in a similar period (3 years), companies what remained as governmental and what privatized, is not meaningful different among their "Return on stock".
With respect to test results, evidences provided that main hypothesis of research is not confirm. However, execution of privatization is not enable to achievement for its purposes, that is , improving" Return on Stock" of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Companies
  • Privatization
  • Return on Stock
  • Tehran Stock Exchange