بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و شناخت بخشی از فرایند ایجاد ریسک وارتباط آن با هزینه های مالی شرکت ها، در بورس اوراق بهادار کشور انجام شده است. در این تحقیق نخست مروری بر نظریه های موجود در بحث ساختار سرمایه و رابطه بین نسبت بدهی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شده است.و به دنبال آن پژوهش گر با جمع آوری اطلاعات مالی شرکت های سهامی عام یک نمونهء 86 عضوی از میان 12 صنعت انتخاب و دو فرضیهء مکمل را آزمون کرد. در آزمون فرضیهء اول که از مدل رگرسیون خطی، با تلفیق کلیه صنایع استفاده شد، نتیجهء حاصله دلالت بر عدم ارتباط معنی دار خطی و مثبت بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک داشت و در آزمون فرضیهء دوم، ابتدا شرکت های نمونه بر اساس شاخص ریسک تجاری با استفاده از آزمون LSDطبقه بندی شده و سپس تست اعتباروجود اهرم های متفاوت مالی در هر طبقهء ریسکی انجام شد (با استفاده از آزمون ANOVA) ، در نهایت ارتباط بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک شرکت ها در مورد هر کدام از گروه ها و طبقات ریسکی، با استفاده از آزمون مقایسهء انحرافات انجام گرفت. نتایجع این آزمون نیز بر عدم ، جود پراکندگی معنی دار در ریسک سیستماتیک شرکت ها، بعد از افزایش بدهی نسبت به قبل از افزایش بدهی، دلالت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The aim of this research is to study and recognize a Part of risk process and its relation with the company's financial costs in Irons stock exchange. At first, it is a review of available theories in capital structure and the relationship between debt ratio and earnings per share. Then, the researcher gathered the financial data of the public corporation, so, he choosed an 86 member sample through 12 industries and tested two complementary hypotheses. In the first studied hypothesis — which it is used of the linear regression model and the whole industries for it the results showed any linear meaningful and positive relation between financial lever and the systematic risk. In the second hypothesis test, the typical companies classified on the basis of trade risk index with using of LSD test. Then, in every risky class, the validity test of different financial lever was accomplished (with the use of ANOVA test).
Finally, with deviation comparison test, the relationship between financial lever and the systematic risk of companies was studied. Also, the result of this test leads to lack of meaning full dispersion in the company's systematic risk, after debt increasing. (In comparison with before debt increasing).

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital market
  • Financial Leverage
  • systematic risk
  • Tehran Stock Exchange