مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی

نویسندگان

چکیده

مالیه رفتاری پارادایمی است که با توجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو مفروضه اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی- بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظارو عقلانیت کامل- را کنار می گذارد. مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالیه رفتاری، روانشناسی است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود. در این مقاله پس از بررسی دو پایه اصلی مالیه رفتاری، به برخی از کاربردهای آن اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Behavioral finance is the paradigm where financial markets are studied using models that drop the tow basic and limitative assumptions -expected utility maximization and full rationality- of traditional paradigm. Behavioral finance has tow building blocks:
limits to arbitrage, which argues that it can be difficult for rational investors to exploit arbitrage opportunity, because this action requires accepting some risk; and psychology, which surveys investors’ behavior and judgment as well as errors made by people when they judge. In this paper, after reviewing the tow building blocks of behavioral finance, we mention some applications of behavioral finance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitrage
  • Behavioral Biases
  • Behavioral finance
  • Market efficiency
  • psychology