زیانهای حسابداری و انتظارات رشد سرمایه گذاران

نویسنده

چکیده

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت سود به ارزش دفتری، جریانات نقدی مورد أنتظار آتی، اهرم مالی پایین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study provides new evidence on the relationship between market- to-book equity ratio (MTB) and earning-to- book equity ratio (MTB) in TSE in 1376-1381. By investigation this relationship it is possible to study how current profitability is reflected in investors’ cash flow Expectations. The result suggests that the two ratios are significantly positive if accounting earnings are positive. The result also suggests that the two ratios are significantly negatively related if accounting earnings are negative. This finding no support the hypothesis that investors regard accounting losses as temporary, not reflecting future cash flow Expectations. In Iran companies profits are considered more persistent for large and least levered firms, and for small and large levered firms losses are considered more persistent...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning-to- book equity ratio
  • Future cash flow Expectations
  • large firms
  • least levered firms
  • Market-to-book equity ratio