بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات

نویسندگان

چکیده

یکی از مسایلی که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذاری، استفاده مؤثر از فن آوری، بخصوص فن آو ری اطلاعات می باشد. در پرو ژه های فن آوری اطلاعات ( (IT پیگیری برنامه زمان بندی پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف می باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزی شده می باشد. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر در افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه برنامه ریزی شده در پرو ژه های فناوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایی به منظور حل این معضل ارایه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Just as information technology (IT) projects have a poor track record in meeting projects schedules, they also have a poor track in project cost management. Information technology project are expensive and known for coming in way over budget, when they are completed at all.
In this article, important factors in over budgeting of IT projects costs are investigated and then a practical guide to solve this problem is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business plan
  • cost control
  • cost estimate
  • cost management
  • Information technology projects