نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدی در رابطه با اهمیت ریسک تجاری، تأثیر آن بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اگر تصمیم گیری تأمین مالی با ارزیابی، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجاری ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالی مناسب را بر مبنای ریسک تجاری خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسی نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها برای سنجش ساختار مالی شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که در طول سالهای 1376 تا 1381 به استثنای سالهای 1378 و 1380 واریانس نسبت فوق در درون گروههای صنعت کمتر ازواریانس بین گروه های صنعت بوده است. به طور کلی، نتیجه تحقیق به طور ضعیف مؤید أن است که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مورد بررسی به غیر از سال های 1378و 1380 دارای متوسط صنعت بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It is the objective of’ this article to present evidence on whether the importance of financial structure of the firm has in practice been confirmed by corporate decision makers. It is hypothesized that, if the financing decision is critical with respect to the valuation of the firm, then decision makers in various groups have recognized this fact and developed financial structures suited to their particular business risk.
We uses the ratio of book value of equity to total assets to measure financial structure, and we found a greater variance in financial structure among industry groups than within industry groups, except in 1378 and
1380.
The null hypothesis is rejected at the 5% level of significance in each of the 6 years lested (except 1378 and 1380). It is also consistent with the nation that firms with similar risk characteristics my develop similar “optimal” financial structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Risk
  • Financial Structure