کلیدواژه‌ها = مدل میانگین ـ واریانس
بررسی کارایی مدل N/1 در انتخاب پرتفوی

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 1-16

10.22059/jfr.2018.245590.1006548

رضا راعی؛ سعید باجلان؛ علیرضا عجم


بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه‌ سازی شده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-158

10.22059/jfr.2015.52036

سعید قدوسی؛ رضا تهرانی؛ مهدی بشیری