کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی
تبیین و ارائه مدلی برای پیش‌بینی نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 134-156

10.22059/frj.2021.323611.1007184

بابک مرادی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده‌کنگرلویی؛ علی آشتاب


مدل‌های ایستا و پویا و ارزیابی کارایی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 476-495

10.22059/frj.2020.300741.1007011

هانیه حکمت؛ علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ میر حسین موسوی؛ حسن قالیباف اصل


ارزیابی تأثیر عرضه عمومی سهام شرکت‌های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 31، شهریور 1390، صفحه 23-40

رضا تهرانی؛ حسین عبده تبریزی؛ داود جعفری سرشت