نویسنده = دکتر علی جهانخانی
بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها

دوره 4، شماره 13، شهریور 1378

دکتر علی جهانخانی؛ دکتر محمد طالبی


فرهنگ واژگان مالی (9)

دوره 4، شماره 13، شهریور 1378

دکتر علی جهانخانی


بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378

دکتر علی جهانخانی؛ دکتر محمد طالبی


یادداشت سر دبیر

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378

دکتر علی جهانخانی


ارزشگذاری شرکتها

دوره 3، شماره 12، دی 1375

ویدا مجتهد زاده؛ دکتر علی جهانخانی


فرهنگ واژگان مالی (8)

دوره 3، شماره 11، شهریور 1375

دکتر علی جهانخانی


یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 7، تیر 1374

دکتر علی جهانخانی


بررسی تغییرات سهام بعد از تقسیم سود

دوره 2، شماره 7، تیر 1374

دکتر علی جهانخانی؛ مرتضی اسدی


یادداشت سردبیر

دوره 2، شماره 5، دی 1373

دکتر علی جهانخانی


کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی

دوره 2، شماره 5، دی 1373

دکتر علی جهانخانی؛ اصغر سجادی


یادداشت سر دبیر

دوره 1، شماره 4، 1373

دکتر علی جهانخانی


موسسه تامین سرمایه و ضرورت ایجاد آنها در ایران

دوره 1، شماره 4، 1373

داود جعفری سرشت؛ دکتر علی جهانخانی


یادداشت سر دبیر

دوره 1، شماره 2، 1373

دکتر علی جهانخانی


-

دوره 1، شماره 2، 1373

دکتر علی جهانخانی


نفدی بر چگونگی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، 1373

دکتر علی جهانخانی؛ فرهاد عبدالله زاده