نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آربیتراژ مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی [دوره 6، شماره 2، 1383]

ا

 • ارزش افزوده اقتصادی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • ارزش افزوده نقدی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • ارزش دفتری سهام بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • استثناهای بازار تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • الگوهای تکنیکی تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • اندازه شرکت بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • اهرم مالی بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • اهرم مالی پایین زیانهای حسابداری و انتظارات رشد سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1383]

ب

 • بازار سرمایه بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • بازارهای مالی تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • بتا تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • برنامه ریزی خطی غیر قطعی مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • بهینه سازی استوار مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • بورس اوراق بهادار بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1383]

پ

 • پایداری بتا بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • پرتفوی اوراق بهادار تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1383]

ت

 • تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • تحلیل تکنیکی تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • تحلیل ممیز چندگانه پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • تخمین بتا بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • تورش های رفتا ری مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی [دوره 6، شماره 2، 1383]

ج

د

 • درماندگی مالی پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1383]

ر

 • ریسک سیستماتیک بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • روانشناسی مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • روش خرید و نگهداری ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1383]

س

 • سطع ضعیف کارایی ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • سود حسابداری محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات [دوره 6، شماره 1، 1383]

ش

 • شاخص کل قیمت تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1383]

ص

 • صرف ریسک تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1383]

ف

ق

 • قیمت بازار سهـام بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • قواعد فیلتر ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری [دوره 6، شماره 2، 1383]

ک

 • کارایی بازار مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی [دوره 6، شماره 2، 1383]

م

 • ماده 141 قانون تجارت پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • مالی رفتاری تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • مالیه رفتاری مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • میانگین های متحرک تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • محتوای افزاینده اطلاعاتی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • مساله انتخاب سهام مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای [دوره 6، شماره 1، 1383]

ن

و

 • وجوه نقد حاصل از عملیات محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • ورشکستگی پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1383]