نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایران بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • افشاء اجباری تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • اندازه شرکت شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • اوراق بدهی مرکب طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنی بر نظم مالی [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • اوراق بهادار داغ شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]

ب

 • بازده سهام بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • بازده سهام پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • بتا ( B)اندازه شرکت بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • بحران مالی نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • برآورد و کنترل هزینه بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • بورس اوراق بهادار تهران تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • بورس اوراق بهادار تهران واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • بورس اوراق بهادار تهران نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • بورس اوراق بهاردار تهران محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده [دوره 5، شماره 15، 1382]

پ

 • پروژه های فن اطلاعات بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • پیش بینی نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • پیش بینی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی [دوره 5، شماره 15، 1382]

ت

ح

 • حجم (گردش) معاملات سهام بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی [دوره 5، شماره 15، 1382]

ر

 • ریسک تجاری نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • روش خرید و نگهداری ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]

س

 • ساختار سرمایه تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • ساختار مالی نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • سیاست تقسیم سود محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • سرعت تعدیل تقسیم سود محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • سود برآوردی هر سهم واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]

ش

 • شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی [دوره 5، شماره 15، 1382]

ط

 • طرح مالی بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات [دوره 5، شماره 16، 1382]

ع

ف

 • فرضیه جریان نقدی آزاد تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]

ق

 • قاعده فیلتر ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • قیمت گذاری دارائی بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی [دوره 5، شماره 15، 1382]

گ

 • گرایشات و علائی زود گذر شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]

م

 • محتوی اطلاعاتی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • مدیریت هزینه بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • مدل چند عاملی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • مدل قیمت گذاری دارایی های سر ما یه ای تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • مهندسی مالی طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنی بر نظم مالی [دوره 5، شماره 16، 1382]

ن

 • نرخ ارز بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • نرخ بازده غیرعادی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • نسبت سود به قیمت هر سهم بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • نسبتهای مالی نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • نظام مالی اسلامی طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنی بر نظم مالی [دوره 5، شماره 16، 1382]

و

 • ورشکستگی نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]

ه