نمایه نویسندگان

ب

پ

 • پور، سعید فلاح پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • پور، سعید فلاح مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • پورحیدرى، امید زیانهای حسابداری و انتظارات رشد سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1383]

ت

 • تلنگى، احمد تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • تهرانى، دکتر رضا بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • تهرانى، رضا تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1383]

خ

 • خرم، اسماعیل بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران [دوره 6، شماره 2، 1383]

ر

 • راعى، دکتر رضا پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • راعى، رضا مالیه رفتاری ، رویکردی متفاوت در حوزه مالی [دوره 6، شماره 2، 1383]

ز

 • زاده، پیام حنفى مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای [دوره 6، شماره 1، 1383]

س

 • سازان، هستى چیت بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • سیفى، دکتر عباس مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • سینایى، حسنعلی بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران [دوره 6، شماره 2، 1383]

ش

 • شریف، سیدجلال صادقى تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1383]

م

 • محمدى، دکتر شاپور تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • مشایخی، دکتر بیتا محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات [دوره 6، شماره 1، 1383]

ن

 • نژاد، محمداسماعیل فدایى بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها [دوره 6، شماره 2، 1383]
 • نوابى، حمید رضا مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای [دوره 6، شماره 1، 1383]
 • نوروش، دکتر ایرج محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات [دوره 6، شماره 1، 1383]