تأثیر رفتارهای مخرب سرمایه‌گذاران بر کوته‌بینی مدیران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز رامهرمز، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22059/frj.2023.91919

چکیده

هدف: الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران از مباحث مهم و جدیدی است که در سال‌های اخیر، در حوزه مالی رفتاری در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. تأکید مالی رفتاری بر آن است که تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، از رفتارهای مخرب سرمایه‌گذاران نشئت گرفته است که ریشه آن، نگرش‌، احساسات، هیجان‌ها و پیروی از تصمیم‌های سایر سرمایه‌گذاران است. از سوی دیگر، رفتارهای مخرب سرمایه‌گذاران، ممکن است تصمیم‌گیری مدیران را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتارهای مخرب سرمایه‌گذاران بر کوته‌بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور، تأثیر سه رفتار مخرب سرمایه‌گذاران، یعنی رفتار کوته‌بینانه، رفتار احساسی و رفتار توده‌واری آن‌ها بر کوته‌بینی مدیران بررسی شده است.
روش: اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه پژوهش، از صورت‌های مالی 140 شرکت، طی سال‌های 1390 تا 1399 جمع‌آوری شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل‌های رگرسیون لجستیک به‌روش داده‌های تلفیقی استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که رفتار کوته‌بینانه سرمایه‌گذاران، رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و رفتار توده‌واری سرمایه‌گذاران، بر کوته‌بینی مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که گرایش‌های رفتاری مدیران شرکت‌ها، تحت تأثیر گرایش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت و مدیران در واکنش به رفتارهای مخرب سرمایه‌گذاران، به‌جای آنکه بر اهداف و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای شرکت تمرکز کنند، بر اهداف کوتاه‌مدت متمرکز می‌شوند و تصمیم‌گیری‌های کوته‌بینانه اتخاذ خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of investors' destructive behavior on managers' short-sightedness

نویسندگان [English]

  • Ali Tamoradi 1
  • Reza Rostaminia 2
  • Zainab Rezaee 3
  • Amin Noshadi 4
1 Instructor, Department of Accounting, Faculty of Accounting, Payam Noor University, Ramhormoz Center, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Accounting, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Accounting, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.