بررسی و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا وکامودیتی: مدل VARMA-BEKK-AGARCH

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مالی، دانشکده مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22059/frj.2023.91916

چکیده

هدف: در دهه‌های اخیر، افزایش سرعت انتقال اطلاعات و درهم‌تنیدگی بازارها موجب افزایش هم‌گرایی و اثرگذاری بازارهای مالی بر یکدیگر شده است. امروزه پیدایش اثرهای سرریز در یک بازار، به اثرهای سرریز در سایر بازارها منجر خواهد شد. تشخیص صحیح اثرهای سرریز وارده به بازارهای مالی، جهت مدیریت و کنترل نوسان‌ها بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، اندازه‌گیری و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی است.
روش: بدین منظور، داده‌های روزانه مربوط به شاخص سهام، نرخ ارز (دلار)، قیمت طلا و فلزات اساسی، طی دوره زمانی 12‌ساله، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1399 با استفاده از مدل VARMA-BEKK-AGARCH بررسی و سنجیده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل سرریزی یک‌سویه بازده از نرخ‌های ارز، طلا و کامودیتی به سهام و سرریز یک‌سویه شوک از کامودیتی به سهام و سرریز یک‌سویه نوسان از سهام به نرخ ارز را نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان‌دهنده اثرهای اهرمی شوک‌ها به‌صورت دوسویه بین نرخ‌های ارز و طلا و به‌صورت یک‌سویه از سهام به نرخ ارز است.
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط معکوس بین سهام و طلا، ایجاد پرتفوی متشکل از سهام و طلا، جهت کاهش اثرهای ریسک سرریز مفید است و به سرمایه‌گذاران جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. همچنین با توجه به تأیید شوک‌های وارده از سهام به بازار ارز، مدیریت بازار سهام و جلوگیری از نوسان‌های شدید جهت کنترل بازار ارز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing spillover effects between stock, currency, gold and commodity markets: VARMA-BEKK-AGARCH model

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher Mohammadinejad Pashaki 1
  • Seyed Jalal Sadeghi sharif 2
  • Mohammad Eghbalnia 3
1 PhD student, Department of Finance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Finance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Finance, Faculty of Finance, Kharazmi University, Tehran, Iran.