احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران و بازده بازار سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

10.22059/frj.2023.337938.1007292

چکیده

هدف: هدف مقاله بررسی تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران فردی و نهادی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: بررسی موضوع در دو گام و با دو روش انجام پذیرفت. در گام اول با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)تأثیر عوامل بنیادی اقتصاد بر تمایلات احساسی سرمایه‌گذاران فردی و نهادی آزمون شد و با استفاده از رگرسیون‌های برآورد شده، شاخص‌های احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران فردی و نهادی استخراج گردیدند. در گام دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران فردی و نهادی بر بازده بورس تهران در دوره زمانی 1398-1390 به شکل ماهانه آزمون گردید.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق بر اساس تحلیل توابع واکنش آنی و نیز علیت گرنجری نشان می‌دهد که تأثیر احساسات عقلانی سرمایه‌گذاران نهادی و فردی بر بازده بازار سهام مثبت و معنی‌دار است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده علیت یک سویه از بازده شاخص کل بورس بر احساسات غیرعقلانی سرمایه‌گذاران فردی و نهادی وجود دارد و احساسات غیرعقلانی این دو گروه از سرمایه‌گذاران تابعی از بازده قبلی و حال شاخص کل بازار سهام است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق، احساسات عقلانی قدرت قیمت‌گذاری بالایی در بورس ایران دارد و تئوری انتظارات عقلائی بازده سهام یک تئوری معتبر دربازار سهام ایران در بلندمدت است. با توجه به یافته‌های تحقیق، به سرمایه‌گذاران ویژه سرمایه‌گذاران خرد و بی‌تجربه پیشنهاد می‌شود که با کسب دانش و تجربه و بر اساس عوامل بنیادی و رویکرد بلندمدت اقدام به معامله در بازارهای مالی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational-Irrational Investor Sentiments and Stock Market Returns: Evidence from the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammad nadiri 1
  • hamidreza panahian 2
1 faculty member of university of tehran
2 MSc.in Finance, Management and Accounting Department, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: Numerous studies have focused on developing theoretical frameworks to examine the relationship between stock returns and investor sentiment dynamics. In contrast to earlier studies, which treated investor sentiments as entirely irrational, Verma et al. (2008) add to the literature a new framework that divides sentiment into fundamentals-driven (rational sentiment) and irrational components (irrational sentiment). Furthermore, they look into the possibility of any dynamic relationship between individual and institutional investor sentiments, which was ignored in previous research. This study aims to look into the impact of rational and irrational investor sentiments, both individual and institutional, on the overall index returns of the Tehran Stock Exchange.
Methods: To test research hypotheses, we first used Baker and Wurgler's (2007) method to extract the sentiment index of individual and institutional investors using Principal Component Analysis (PCA), and then we investigated the hypotheses using two methods and two steps. In the first step, we use an autoregressive distributed lag (ARDL) technique to regress macroeconomic fundamental variables on individual and institutional investor sentiments to decompose the sentiment variables into rational and irrational components. In the next step, the effect of rational and irrational investor sentiment on Stock market returns was evaluated using the vector autoregressive (VAR) approach from 2011 to 2020 monthly.
Results: The Granger causality test and impulse response functions from VAR model estimation show that the rational component of individual and institutional investors positively and significantly affects market returns. For both individual and institutional investors, it was discovered that the impact of rational sentiments on stock market returns was greater than the impact of irrational sentiments. Furthermore, the findings show that past stock market performance has a significant unidirectional impact on irrational sentiments but has no effect on rational sentiments for individual and institutional investors. The research indicates that rational sentiments have pricing power at the Tehran Stock Exchange. Under such situations, the rational expectations theory of stock returns is a valid argument in Tehran Stock Exchange. Overall, the results indicate that sentiment-induced fundamental investing has a much more significant effect on individual and institutional investors than sentiment-induced noise trading in the long run.
Conclusion: The findings have important implications for investors and policymakers. Individuals, particularly inexperienced investors, are encouraged to trade in these markets with adequate information, expertise, and market analysis. They should avoid herding and emotional trading and keep a long-term perspective on the stock market. Furthermore, the stock exchange organization and related financial institutions should assist in reducing emotional behaviors and increasing the efficiency of the stock market by increasing the financial literacy of inexperienced retail investors and strengthening the investment culture. Today, the sentiment index is used as a financial market predictor, so it is essential for the institutions in charge of regulating the financial markets to be involved in the compilation, reporting, and analysis of this index. In the event of extreme price fluctuations or market deviations (even in the short term), these institutions should issue the necessary and timely warnings and support the effectiveness of the market by approving and putting control mechanisms like short selling into practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Sentiments
  • Irrational Sentiments
  • Institutional Investors
  • Individual Investors
  • VAR Model