قیمت‎گذاری توزیع اطلاعات بر مبنای قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران.

چکیده

هدف: جریان اطلاعات، پارامتر کلیدیِ هر فعالیت اقتصادی است و به‎منزلۀ عامل اصلی در ظهور، ثبات و کارایی بازارهای سرمایه عمل می‌کند. هدف این مقاله، بررسی اثر عوامل قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار بر ارزش اطلاعات و تغییرات در توزیع اطلاعات حسابداری است.
روش: به‎منظور بررسی موضوع مطالعه، پس از استخراج داده‎های مربوط به شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1395، از مدل رگرسیونی داده‎های ترکیبی برای آزمون فرضیه‎های تحقیق استفاده شده است.
یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان می‎دهد عدم تقارن اطلاعاتی، قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار، بر بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) سرمایه‎گذاران تأثیر معناداری می‎گذارد. از طرفی، اثر تعاملی قابلیت مقایسه و بازار ناقص بر ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأیید شده است. در نهایت نتایج نشان می‎دهد عدم تقارن اطلاعاتی، تابعی از قابلیت مقایسه است و هزینه سرمایه نشئت گرفته از عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح مختلف قابلیت مقایسه، نوسان داشته و تغییر می‎یابد.
نتیجه‎گیری: عدم تقارن اطلاعاتی و ناکارآمدی بازار، هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد؛ زیرا معامله‌گران کمتر مطلع تشخیص می‌دهند که در وضعیت بد اطلاعاتی قرار دارند و در نتیجه دارایی‌های کمتری نگهداری می‌کنند. قابلیت مقایسه با ایجاد اطلاعات باکیفیت، ابهام کلی را کاهش می‎دهد، بنابراین نفعی که سرمایه‌گذاران مشخصی از کسب اطلاعات خصوصی درباره شرکت به‎دست می‌آورند، کاهش می‌یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pricing of Information Distribution Based on Comparability and Market Inefficiency

نویسنده [English]

  • Mohsen Rashidi Baqhi
Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
چکیده [English]

Objective: Flow of information is a key parameter in an economic activity and acts as a crucial factor in the emergence, stability and efficiency of capital markets. The purpose of this paper is to investigate the effect of the comparability and ineffectiveness of the market on the value of information and changes in the distribution of accounting information.
Methods: For this purpose, the data of the firms listed in Tehran Stock Exchange for the period of 2006 to 2016 were extracted and the regression model of the pooled data was used to test the research hypothesis.
Results: The results of the research show that information asymmetry, comparability and market inefficiency have a significant effect on the expected returns (cost of capital) of investors. On the other hand, the interactive effects of comparability and imperfect market on the relationship between information asymmetry and cost of capital have been confirmed. Finally, the results of the research show that information asymmetry is a function of comparability and that the capital cost resulting from information asymmetry fluctuate and varies at different levels of comparability.
Conclusion: Information asymmetry and market inefficiency can increase the firm's cost of capital, as less informed traders recognize that they are in a bad state of information and therefore maintain fewer assets within the market. The comparability along with creating high-quality information reduces the overall ambiguity and thus reduces the benefits that particular investors receive from private information about the company.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Asymmetry
  • Comparability
  • Imperfect market
جمشیدی، ناصر؛ قالیباف اصل، حسن (1397). بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‎گذاران بر رفتار معاملاتی و عملکرد سرمایه‎گذاری آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 20(1)، 75-90.
دستگیر، محسن؛ بزاز زاده، حمید رضا (1382). تأثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی، 5(2)، 83-103.
دولو، مریم.؛ عزیزی، نازنین. (1396). واکاوی منشأ قیمت‌گذاری ریسک اطلاعات؛ شواهدی از معیار احتمال معاملات آگاهانۀ تعدیل شده. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، 19(3)، 415-438.
قربانی، عالیه؛ سروش یار، افسانه (1396). تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم‌تقارن اطلاعاتی. دانش حسابداری مالی، 4(3)، 143-160.
کردستانی، غلامرضا؛ طایفه، سیامک (1392). ویژگی‎های کیفیِ سود و هزینه سرمایه سهام عادی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، 15(1)، 75-94.
مهرآرا، محسن؛ سهیلی احمدی، حبیب (1397). پویایی‎های ورود معامله‎گران مطلع و نامطلع به بورس تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، 20(3)، 265-288.
مهرورز، فاطمه؛ مرفوع، محمد (1395). رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی با آگاهی‎بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(49)، 83 – 110.
 
References
Akins, B., Ng, J. & Verdi, R. (2012). Investor competition over information and the pricing of information asymmetry. The Accounting Review, 87(1), 35–58.
Armstrong, C., Core, J., Taylor, D. & Verrecchia, R. (2011). When does information asymmetry affect the cost of capital? Journal of Accounting Research, 49 (1), 1-40.
Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R.S. (2010). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 49(1-2), 58-74.
Brown, S. & Hillegiest, S.A. (2007). How Disclosure Quality Affects the Level of Information Asymmetry. Review ofAccounting Studies, 12(2-3), 443–477.
Chang, E., Lin, T., Ma, X. (2014). Governance through trading and corporate investment decisions. Working paper, University of Hong Kong.
Chen, C., Xiumin, M., Roychowdhury, S., Xin, W., & Matthew, B. (2016). Clarity Begins at Home: Internal Information Asymmetry and External Communication Quality. Forthcoming the Accounting Review, 93(1), 71-101.
Choi, J.-H., Choi, S., Myers, L. & Ziebart, D. (2014). Financial Statement Comparability and the Ability of Current Stock Returns to Reflect the Information in Future Earnings. available at: http://ssrn.com/abstract= 2337571.
Cohen, D. (2008). Does Information Risk Really Matter? An Analysis of the Determinants and Economic Consequences of Financial Reporting Quality. Asia PacificJournal of Accounting and Economics, 15, 69-90.
Dastgir, M., Bazaz zadeh, H. (2003). Effect of mandatory disclosure on cost of equity capital. Financial Research Journal, 5(2), 83-103. (in Persian)
Davallou, M., Azizi, N. (2017). The Investigation of Information Risk Pricing; Evidence from Adjusted Probability of Informed Trading Measure. Financial Research Journal, 19(3), 415-438. (in Persian)
De Franco, G., Kothari, S., Verdi, R. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research, 49 (4), 895–931.
Diamond, D. & Verrecchia, D. (1991). Disclosure, liquidity and the cost of capital. Journal of Finance, 46 (4), 1325-1359.
Dou, Y., Hope, O., Thomas, W., Zou, Y. (2015). Block holder exit threats and financial reporting quality. Working paper, University of Toronto.
Easley, D., and M. O’Hara. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59 (4), 1553-1583.
Easley, D., Hvidkjaer, S., & O’Hara, M. (2002). Is information risk a determinant of asset returns? Journal of Finance, 57(5), 2185–2221.
Fishman, M., & Hagerty, K. (1992). Insider trading and the efficiency of stock prices. RAND Journal of Economics, 23, 106-122.
Fu, R., Kraft, A. and Zhang, H. (2012). Financial reporting frequency, information asymmetry, and the cost of equity. Journal of Accounting and Economics, 54(2-3), 132-149.
Ghorbani, A., Soroshyar, A. (2017). The Effect of Earnings Comparability and Cash Flows and Accruals Components on Information Asymmetry. Accounting Empirical Research of Financial, 4(3), 143-160. (in Persian)
Gomes, A., Gorton, G. and Madureira, L. (2006). SEC Regulation Fair Disclosure, Information, and the Cost of Capital. Working Paper. Washington University, University of Pennsylvania; Case Western Reserve University.
Imhof, M.J., Seavey, S.E., & Smith, D.B. (2017). Comparability and Cost of Equity Capital. Accounting Horizons, 31(2), 125-138.
Jamshidi, N., ghalibaf asl, H. (2018). Studying the Effect of Investors’ Personality on their Business Behavior and Investment Performance: Evidences of Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 20(1), 75-90. (in Persian)
Kordestani, G., Tayefeh, S. (2013). Earnings Attributes and Cost of Equity. Financial Research Journal, 15(1), 75-94. (in Persian)
Kyle, A. (1985). Continuous auctions and insider trade. Econometrica 53, 1315–1335.
Lambert, R. & Verrecchia, R. (2010). Cost of Capital in Imperfect Competition Settings. Working paper, University of Pennsylvania.
Lambert, R., C. Leuz, & Verrecchia, R. (2012). Information asymmetry, information precision, and the cost of capital. Review of Finance, 16 (1), 1-29.
Lauri, A. (2003). Asymmetric Information: Theory and Applications. Tu-91. 167 Seminar in Strategy and International Business.
Leuz, C., & Verrecchia, R. (2000). The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38, 91-124.
Levitt, A. (1998). The Importance of High Quality Accounting Standards. AccountingHorizons, 12, 79-82.
Lin, T.J., Chen, Y.P., Tsai, H.F. (2017). The relationship among information asymmetry, dividend policy and ownership structure. Finance Research Letters, 20, 1-12.
Lundholm, R. & Myers, L. (2002). Bringing the future forward: The effect of disclosure on the returns earnings relation. Journal of Accounting Research, 40(3), 809-839.
Mehrara, M., Soheyli Ahmadi, H. (2018). Arrival Dynamics of Informed and Uninformed Traders into Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 20(3), 265-288.
(in Persian)
Mehrvarz, F., Marfou, M. (2016). The Relationship between Financial Statements Comparability with Stock Price in Formativeness about Future Earnings. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(49), 83-110. (in Persian)
Merton, R. (1987). A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information. Journal of Finance, 43, 483-510.
Sohn, B. C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 35(5), 513–539.
Stiglitz L. (2003). Estimating the components of the bid/ask spread. Journal of Financial Economics, 21(1), 123-142.
Stiglitz L. (2004). Bid, ask, and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of Financial Economics, 14 (1), 71-100.
Van Buskirk, A. (2012). Disclosure frequency and information asymmetry. Review of Quantitative Finance and Accounting, 38, 411–440.
Verdi, R. (2005). Information Environment and the Cost of Capital, Working paper, MIT.
Verrecchia, R. (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting andEconomics, 32, 97-180.