تأثیر رفتار توده‎واری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده‌‌های آماری ماهانۀ 24 شرکت سرمایه‌گذاری و با به‎کارگیری مدل لاکونیشوک (1992) طی دورۀ زمانی 1394- 1388، تأثیر رفتار توده‎واری بر عملکرد این شرکت‌ها بر اساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا متغیر‌های پژوهش از لحاظ مانایی بررسی شدند، سپس از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافتۀ برآوردی (EGLS) و گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) برای تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه‎ها استفاده شد. یافته‌ها نشان می‎دهد رفتار توده‌وار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر معیارهای عملکرد هم بر اساس نظریه‌های مدرن و هم بر اساس نظریه‌های فر‌امدرن پرتفوی تأثیر منفی معناداری می‎گذارد. به بیان دیگر، توده‎واری بر کلیۀ معیارهای عملکرد، یعنی نسبت‌های جنسن، شارپ، ترینر، سورتینو، پتانسیل مطلوب، امگا و ترینر تعدیل‌شده و جنسن تعدیل‌شده، اثر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of herding behavior on the performance of investment companies based on modern and post modern portfolio theory

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin Shams 1
  • Amir Teymur Esfandirari Moghaddam 2
1 Assistant Prof., Dep. of Business Management (Finance), Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 MSc. in Business Management (Finance), Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

In this research,by using statistical data of 24 accepted investment companies on a monthly basis, and by using Lakonishok model (1992) for the period 1388-1394, impact of herding behavior on the performance of the companies based on modern and post modern portfolio theory is examined. In order to analyze data and examine the hypothesis, after reviewing the static of variables, has been used by Generalized Method of Moments (GMM) and Generalized Least Squares (EGLS) methods of estimations. Results indicate that herding behavior in investment companies’ significant negative impact on performance criteria based on the theories of modern and post modern portfolio. In other words, herding behavior is negatively affected on all performance measures Jensen, Sharp, Trainer, Sortino, good potential, Omega, Trainer adjusted and Jensen adjusted

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding
  • Investment companies
  • performance
اسفندیاری مقدم، ا. (1393). بررسی ارتباط رفتار تودهواری با عملکرد و ویژگیهای شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، بابلسر.
امامی، ع. (1388). بررسی رابطۀ اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، بابلسر.
پهلوانیان، م. (1390). بررسی تودهواری بتا در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، بابلسر، دانشگاه مازندران.
تلنگی، ا. (1383). تقابل نظریه‎های نوین مالی و مالی رفتاری. مجلۀ تحقیقات مالی، 6(1)، 25-3.
زارءنژاد، م.، انواری، ا. (1384). کاربرد  داده‌های ترکیبی در اقتصادسنجی. بررسی های اقتصادی، 2(4)، 52-21.
شمس، ش.، یحیی زاده‎فر، م.، امامی، ع. (1389). بررسی رابطۀ اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت‎های سرمایه‎گذاری بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(30)، 88- 69.
صالح‎آبادی، ع.، فرهانیان، م.، مظفری، م. (1390). بررسی توده‎واری شرکت‎های سرمایه‎گذاری بورس تهران (1388-1385). مجلۀ نامۀ مفید، 19(96)، 88- 69.
محمدی، ش.، راعی، ر.، قالیباف، ح.، گل ارضی، غ. (1389).  تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه‎گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت. مجلۀ پژوهش های حسابداری مالی، 4(2)، 60-49.
مظفری، م. (1391). بررسی و آزمون رفتار توده‎وار شرکت‎های سرمایه‎گذاری با استفاده از مدل لاکونیشوک. فصلنامۀعلمیپژوهشی دانشمالیتحلیلاوراقبهادار، 3(15)، 71-69.
مهرانی، س.، حسینی، ا.، حیدری، ح.، پویانفر، ا. (1392).  ابررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15(1)، 148-129.
Amirt, A. & Bouri, A. (2009). A new measure of herding behavior: derivation and implication. International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 3(6), 1287-1301.
Avouyi, S. Morin, S., Neto, D. (2004). Optimal Asset Allocation with Omega Function. Available in: https://www.semanticscholar.org.
Barberis, N. & Thaler, R. (2003). A survey of Behavior Finance. The national bureau of economic research. NBER working paper series, Cambridge, MA 02138.
Bikhchandani, S. & Sharma, S. (2001). Herd behavior in financial markets. IMF Staf Papers, 47(3), 279-310.
Chang, E., Cheng, J. & Khorana, A. (2000). Examination of herd behavior in equity markets: an international perspective. Journal of Banking and Finance, 24 (10), 1651-1679.
Choi, N. & Hilla, S. (2015). Institutional herding in international markets. Global Governance and Financial Stability, 55, 246-259.
Emami, M. (2009). The Survey of the relationship between Disposition Effect and Cash flows and Investment Companies Performance in Tehran Stock Exchange. Master thesis, University of Mazandaran, Babolsar. (in Persian)
Esfandiari, A. (2014). The Investigation of Relationship Herding Behavior of Beta Performance and Characteristics of Investment Companies in Tehran Stock Exchange. Master thesis, University of Mazandaran, Babolsar. (in Persian)
Estrada, J. (2000). The Cost of Equity in Emerging Markets: A Downside Risk Approach. IESE Business School of (Barcelona, Spain).
Frey, S., Herbst, P. & Walter, A. (2014). Measuring mutual fund herding – A structural approach. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 32, 219-239.
Johansson, F. & Tjarnberg, M. (1999). Measuring Downside Portfolio Risk. Journal of Portfolio Management, 26(1), 96- 107.
Koch, A. (2012). Herd behavior and mutual fund performance. Working papers, University of Pittsburgh.
Lakonishok, J., Shleifer, A. & Vishny, W. (1992). The impact of institutional trading on stock price. Journal of Financial Economics, 32 (1), 23-44.
Liao, T.L., Huang, C.J. & Wu, C.Y. (2011). Do fund managers herd to counter investor sentiment? Journal of Business Research, 64(2), 207-212.
Lien, D. (2002). A Note on the Relationship between Some Risk Adjusted Performance Measures. Journal of Future Markets, 22(5), 483-495.
Mamoghli, Ch., Daboussi, S. (2003). Performance Measurement of Hedge Funds Portfolio in a Downside Risk Framework. taken from: www.ssrn.com.
Mehrani, S., Hoseini, A., Heidari, H. & Pouyanfar, A. (2013). Investigation of the Effects of Ownership Structure on Firms Value: Evidence from Tehran Stock Market. Journal of Financial Research, 15(1), 129-148. (in Persian)
Mohamadi, Sh., Raeei, R., Ghalibaf, H. & Gol Arzi, GH . (2013). Analysis of Herd Behavior of Investors in Tehran Stock Exchange Using With State Space Model. Financial Accounting Research, 4(2), 49-60. (in Persian)
Mozafari, M. (2012). Examination of Herding Behavior of Investment Company in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 3(15), 69-71.
Pahlavanian, M. (2011). The Investigation of Herding Behavior of Beta In Tehran Stock Exchange. Master thesis, University of Mazandaran, Babolsar.
(in Persian)
Rom, B. M. & Kathleen, F. W. (1993). Post-Modern Portfolio Theory Comes of Age.  Journal of Investing, 3(3), 27-33.
Saleh Abadi, A., Farhanian, M. & Mozafari, M. (2013). Examination of Herding Behavior of Investment Company in Tehran Stock Exchange. Journal of MOFID, 19(96), 69-88. (in Persian)
Shams, SH., Yahyazadehfar, M. & Emami, A. (2011). The Survey of the relationship between Disposition Effect and Cash flows and Investment Companies Performance in Tehran Stock Exchange. Financial Research, 12(30), 95-116. (in Persian)
Sortino, F. & Lee, N. P. (1994). Performance Measurement in a Downside Risk Framework. Journal of investing, 3(3), 59-64.
Sortino, F., Plantiga, A. & Van der Meer, R. (1999). The Dutch Triangle: A Framework to Measure Upside Potential Relative to Downside Risk. Journal of Portfolio Management, 26(1), 50-58.
Tlangi, A. (2004). The Controversy of Modern Financial and Behavioral Finance. Financial Research, 6(1), 3-25. (in Persian)
Verardo, M. & Jiang, H. (2013). Does herding behavior reveal skill? An analysis of mutual fund performance. Working Papers Series, London.
 Wang, D. & Canela, M. (2006). Herd behavior towards the market index: Evidence from 21 financial markets. Working Paper, IESE Business School.
Zarenejad, M., Avari, A. (2005). Application of Panel Data in Econometrics. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2(4), 21-52.