موضوعات = 25. محصولات بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه
اثر رقابت بر رفاه بیمه‎گذاران و ریسک بیمه‎گران

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 201-218

10.22059/jfr.2016.61588

هاشم آقازاده؛ فاطمه عباسی بنی