موضوعات = 07. ورشکستگی؛ درماندگی مالی
پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212

10.22059/frj.2019.277620.1006839

توحید قلی زاده سالطه؛ محمد اقبال‌نیا؛ محمد ابراهیم آقابابائی