کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‌ها

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 40-63

10.22059/frj.2020.301393.1007015

شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار


بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 29، مرداد 1389

محمد یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ سید جعفر لاریمی