کلیدواژه‌ها = ریسک نقدشوندگی
بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 185-200

10.22059/jfr.2016.59625

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ اعظم هنردوست