فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی (FRJ) - اخبار و اعلانات