فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی (FRJ) - مقالات آماده انتشار