کلیدواژه‌ها = ریسک سیستمی
ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران

دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 297-319

10.22059/frj.2019.276790.1006830

رضا تهرانی؛ مصطفی سراج؛ علی فروش باستانی؛ سعید فلاح پور


ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142

10.22059/frj.2019.260749.1006682

علی رحیمی باغی؛ مهدی عرب صالحی؛ محمد واعظ برزانی