نویسنده = سعید فتحی
تحلیل تاثیر سود نقدی بر احتمال نکول مطابق با نظریه علامت‌دهی و نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.352275.1007419

علیرضا نجارپور؛ سعید فتحی؛ علی فروش باستانی


تأثیر سیاست تقسیم سود بر اجزای ریسک نقدشوندگی مبتنی بر تجزیه کوواریانس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.348773.1007392

حمیدرضا موذنی؛ سعید فتحی