نویسنده = پرویز صداقت
فرهنگ واژگاه مالی

دوره 2، شماره 7، تیر 1374

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 2، شماره 5، دی 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 1، شماره 4، 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 1، شماره 3، 1373

حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 1، شماره 2، 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت


فرهنگ واژگان مالی

دوره 1، شماره 1، 1373

دکتر حسین عبده تبریزی؛ پرویز صداقت